Všeobecné obchodní podmínky

1.Výklad pojmů

1.1.Pro ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek platí následující výklad pojmů:

 • Všeobecné obchodní podmínky = Všeobecné obchodní podmínky společnosti BF&Co. CONSULT s.r.o., U Stadionu 1844/9, 792 01 Bruntál, IČ: 27771946, DIČ: CZ27771946
 • VOP = Všeobecné obchodní podmínky
 • Zákazník/Klient = fyzická nebo právnická osoba, se kterou BF&Co. CONSULT s.r.o. uzavírá smlouvu.
 • BF&Co. CONSULT s.r.o. = BF&Co. CONSULT s.r.o. strana, se kterou zákazník uzavírá smlouvu.
 • Akce = Kulturní, sportovní, nebo soukromá událost v předem určeném termínu a na určeném místě.
 • Místo konání akce = místo, kde se akce koná.
 • Majitel místa konání akce = vlastník licence k místu konání akce.
 • Pořadatel = strana, která je odpovědná za produkci a organizaci akce.
 • Smlouva = smlouva mezi Zákazníkem a BF&Co. CONSULT s.r.o. o dodání vstupenek.
 • Strany = smluvní partneři BF&Co. CONSULT s.r.o. a Zákazník společně.
 • Číslo rezervace / Číslo objednávky = číslo spojené se Zákazníkem / rezervací
 • Vstupenka = vstupenka opravňující ke vstupu na Akci.
 • Webové stránky BF&Co. CONSULT s.r.o., = vstupenkaonline.cz, nebo webové stránky partnerů BF&Co. CONSULT s.r.o..

1.2. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny Smlouvy uzavřené mezi smluvními Stranami, bez ohledu na to, jakým způsobem byly uzavřeny.

1.3. Stejně tak pro tuto smlouvu platí Všeobecné obchodní podmínky pořadatele a Všeobecné obchodní podmínky Majitele místa konání akce. Použitím Vstupenek souhlasí Zákazník se Všeobecnými obchodními podmínkami BF&Co. CONSULT s.r.o.. Pořadatele a Majitele místa konání akce, tak jak jsou uvedeny na jejich vlastních webových stránkách.

1.4. V případě nesrovnalostí mezi Všeobecnými obchodními podmínkami BF&Co. CONSULT s.r.o., Pořadatele a Majitele místa konání akce, jsou rozhodující Všeobecné obchodní podmínky BF&Co. CONSULT s.r.o..

1.5. Kopie Všeobecných obchodních podmínek BF&Co. CONSULT s.r.o., Pořadatele a Majitele místa konání akce jsou k dispozici na písemné vyžádání od BF&Co. CONSULT s.r.o., Pořadatele a Majitele místa konání akce. Budou zaslány na základě požadavku Zákazníka.

 1. Informace, speciální požadavky, slevy a poplatky

2.1. Veškeré informace o Akcích a dostupnosti Vstupenek, poskytované společností BF&Co. CONSULT s.r.o. Zákazníkům, jsou nezávazné a bez jakékoliv možnosti jejich garantování.

2.2. Má-li Zákazník speciální požadavky vztahující se k jeho rezervaci Vstupenek, může jej vznést pouze telefonicky nebo e-mailem (uvedené na konci VOP). Speciální místa k sezení, např. pro vozíčkáře, ZTP nebo osoby s vodícími psy, jsou vždy k dispozici na základě dostupnosti Vstupenek.

 1. Způsoby platby

3.1. Platba může být provedena následujícími způsoby:

 • V hotovosti na místě akce
 • U rezervace provedené přes Webové stránky BF&Co. CONSULT s.r.o.: převodem na účet.
 • Popřípadě pomocí aktuální platební brány.
 1. Uzavření smlouvy

4.1. Je-li Smlouva uzavřena na základě platby za rezervaci provedenou na webové stránce BF&Co. CONSULT s.r.o., je Smlouva uzavřena pouze tehdy a v rozsahu, pokud (1) BF&Co. CONSULT s.r.o. obdržel od Zákazníka platbu a (2) BF&Co. CONSULT s.r.o. odeslal Zákazníkovi písemné potvrzení, že Smlouva byla uzavřena na email, který zákazník uvedl v objednávkovém formuláři. Následně pak není skutečnost, zda BF&Co. CONSULT s.r.o. získal od Zákazníka platbu nebo ne, rozhodující.

4.2. Do uzavření smlouvy jsou považovány jakékoliv akce/aktivity Zákazníka za nabídku od Zákazníka.

4.3. Neobdrží-li BF&Co. CONSULT s.r.o. autorizaci platby od Zákazníka, bude Zákazník informován o neúspěchu transakce a neuzavření Smlouvy. Nepodaří-li se zajistit doručení takové informace Zákazníkovi, nevznikají tím žádná práva.

 1. Vstupenky a ceny

5.1. Vstupenky dodané BF&Co. CONSULT s.r.o. jsou a zůstávají vlastnictvím Pořadatele a jsou doručovány BF&Co. CONSULT s.r.o. Zákazníkovi za podmínek, že bez předchozího písemného souhlasu od Pořadatele aneboBF&Co. CONSULT s.r.o., není Zákazník nikdy oprávněn:

 • přeprodávat Vstupenky třetím stranám nebo distribuovat Vstupenky jakýmkoliv jiným způsobem, přímo nebo nepřímo, třetím stranám,
 • nabízet Vstupenky za účelem zisku jakýmkoliv způsobem nebo zmiňovat Vstupenky za účelem zisku jakýmkoliv jiným způsobem.

5.2. Nastane-li situace popsaná v bodě 5.1.1. nebo 5.1.2., BF&Co. CONSULT s.r.o. anebo Pořadatel je oprávněn prohlásit Vstupenky za neplatné; držitelé těchto Vstupenek nebudou na akci vpuštěni bez jakéhokoliv nároku na kompenzaci.

5.3. BF&Co. CONSULT s.r.o. a/nebo Pořadatel mohou navíc uložit Zákazníkovi pokutu ve výši desetinásobku hodnoty takové transakce.

5.4. Vstup bude umožněn pouze držiteli Vstupenky, který předloží Vstupenku u vchodu na Akci jako první.

5.5. BF&Co. CONSULT s.r.o. anebo Pořadatel si vyhrazují právo na určení počtu vstupenek určených k rezervaci. Jakékoliv rezervace Vstupenek překračující tento limit budou upraveny/zrušeny.

5.6. Cena za Vstupenku může být vyšší než je cena uvedená BF&Co. CONSULT s.r.o. na Vstupenkách, jelikož mohou vzniknout dodatečné poplatky, např. za rezervační náklady, platební metody anebo náklady na doručení. Zákonem stanovené sazby DPH jsou zahrnuty v ceně.

5.7. U on-line objednávky se mohou účtované servisní poplatky lišit dle Akce. Všechny poplatky jsou zobrazeny v momentě provedení objednávky a kromě zobrazených poplatků nebudou účtovány žádné jiné náklady.

 1. Vymezení odpovědnosti

6.1. BF&Co. CONSULT s.r.o. nelze považovat za Pořadatele akce a proto nenese žádnou odpovědnost ani záruky za (uměleckou) kvalitu a obsah Akce. BF&Co. CONSULT s.r.o. nepřijímá odpovědnost ani za průběh anebo vývoj v místě konání Akce.

6.2. V případě, že je Akce zrušena Pořadatelem nebo Majitelem místa konání akce, BF&Co. CONSULT s.r.o. nikdy neuhradí Zákazníkovi více než je cena Vstupenek, pokud je prokazatelné, že tento zaplatil BF&Co. CONSULT s.r.o.. Jakékoliv zvláštní poplatky, které Zákazník zaplatil BF&Co. CONSULT s.r.o. vráceny nebudou. BF&Co. CONSULT s.r.o. nikdy nepřebírá odpovědnost za jakékoliv přímo nebo nepřímo vzniklé náklady, výdaje nebo za jakékoliv ztráty/škody, které mohl Zákazník zrušením Akce utrpět.

6.3. V případě, že je Akce z jakýchkoli důvodů přeložena či nastane posunutí jejího začátku Pořadatelem nebo Majitelem místa konání akce, Zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení vstupného, jelikož akce NENÍ zrušena ve smyslu popsáném v bodě 6.2.. Zákazník bude informován o přeložení telefonicky, emailem nebo na internetových stránkách propagujících akci. V případě posunutí začátku Akce bude Zákazník informován přímo na místě Akce. Jakékoliv zvláštní poplatky, které Zákazník zaplatil BF&Co. CONSULT s.r.o. vráceny nebudou. BF&Co. CONSULT s.r.o. nikdy nepřebírá odpovědnost za jakékoliv přímo nebo nepřímo vzniklé náklady, výdaje nebo za jakékoliv ztráty/škody, které mohl Zákazník přeložením Akce utrpět.

6.4. V případě, že BF&Co. CONSULT s.r.o. převedl částku zaplacenou Zákazníkem za Vstupenky Pořadateli Akce a Pořadatel není v případě zrušení akce ochoten nebo schopen vrátit uvedenou částku BF&Co. CONSULT s.r.o., pak BF&Co. CONSULT s.r.o. nemá povinnost požadovanou částku Zákazníkovi vrátit.

6.5. BF&Co. CONSULT s.r.o. nenese v žádném případě odpovědnost za škodu/ztrátu způsobenou smrtí, úrazem, nehodami, ztrátou, poškozením nebo krádeží zaviněnou Zákazníkem před, během nebo jako důsledek návštěvy Akce nebo Místa konání akce. Vstupenky se nevyměňují, zaplacené vstupné a servisní poplatky se nevrací.

6.6. Pokud BF&Co. CONSULT s.r.o. nemůže splnit své závazky vůči Zákazníkovi, částečně nebo celkem, z důvodů Vyšší moci, nemá Zákazník nárok na právo jakékoliv kompenzace.

6.7. Vyšší mocí se rozumí: válka, nebezpečí války a demonstrace, zákazy a omezení národními a zahraničními institucemi, závažné kalamity, požáry, stávky, závady nebo škody na zařízeních a na zařízeních operačních systémů, přepravní zákazy/stávky, povodně, výluky a sabotáže, a všeobecně veškeré nepředvídatelné okolnosti v tuzemsku i v zahraničí, díky kterým nemůže BF&Co. CONSULT s.r.o. plnit závazky vyplývající ze Smlouvy.

6.8. BF&Co. CONSULT s.r.o. nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu Vstupenek Zákazníkem a to z jakéhokoliv důvodu. Proto tedy, od okamžiku zpřístupnění Vstupenky Zákazníkovi, je Zákazník plně odpovědný za riziko ztráty, zcizení, poškození nebo zneužití Vstupenky.

6.9. BF&Co. CONSULT s.r.o.nenese žádnou odpovědnost za nákup a doručení Vstupenek, které nebyly pořízeny u BF&Co. CONSULT s.r.o., stejně tak nepřijímá odpovědnost za Smlouvy, které nebyly uzavřeny s BF&Co. CONSULT s.r.o., ale nepřímo s třetí stranou např. prodejnou na místě konání akce.

6.10. Odpovědnost BF&Co. CONSULT s.r.o. se vztahuje, nebo se omezuje také na zaměstnance, dodavatelské společnosti BF&Co. CONSULT s.r.o. a rodinné příslušníky BF&Co. CONSULT s.r.o..

6.11. Veškeré reklamace Vstupenek zakoupených u BF&Co. CONSULT s.r.o. se řídí těmito obchodními podmínkami.

 1. Podmínky Pořadatele

7.1. Zákazník je povinen dodržovat pravidla Pořadatele nebo Místa konání akce v souvislosti s Akcí, na kterou BF&Co. CONSULT s.r.o. poskytla Vstupenky.

7.2. Pořadatel akce, resp. Personál zajišťující bezpečnost nebo Policie si vymezuje právo prohledat návštěvníka Akce za účelem zajištění nepřípustných předmětů. Tyto mají povolení zabavit, nebo dotyčné osobě zakázat vstup na Akci. Zabavené předměty by měly být po skončení Akce vráceny majiteli, pokud se nejedná o předměty nepřijatelné z hlediska zákona.

7.3. Pořadatel nebo Majitel místa konání akce si vymezuje právo zamezit přístup návštěvníkům, kteří se na místo konání dostaví po oficiálním začátku Akce.

7.4. Pořadatel a Majitel místa konání akce si vyhrazují právo kdykoliv pořizovat fotografie nebo zvukové nahrávky (nebo zajistit jejich pořízení) z Akce. Zákazník prohlašuje, že přečetl a souhlasí s výše uvedeným a tímto se zříká práva zabránit v uveřejnění své fotografie či nahrávky v souvislosti s navštívenou Akcí.

 1. Ochrana osobních údajů

8.1. BF&Co. CONSULT s.r.o. shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které zákazník o sobě poskytne při nákupu vstupenky či registraci na vstupenkaonline.cz či dalších přidružených webech.

8.2. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. BF&Co. CONSULT s.r.o. je oprávněna pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

 1. Výpověď Smlouvy a další ustanovení

9.1. Pokud se jakýkoliv článek těchto Všeobecných obchodních podmínek stane neplatným a to buď zcela nebo částečně, pak zbytek Všeobecných podmínek této Smlouvy zůstává v platnosti. V takovém případě se Smluvní strany dohodly uzavřít další smlouvu o neplatné nebo zrušené pasáži, a tato dohoda musí odpovídat záměrům Smluvních stran jak tomu bylo při uzavření těchto Všeobecných obchodních podmínek.

9.2. Dodatky nebo změny této Smlouvy o Všeobecných obchodních podmínkách mohou být učiněny pouze písemně.

9.3. Jakékoliv stížnosti zákazníků na kvalitu služeb poskytovaných BF&Co. CONSULT s.r.o. se oznamují písemně BF&Co. CONSULT s.r.o. (na adresu: BF&Co. CONSULT s.r.o. U Stadionu 1844/9, 792 01 Bruntál nebo na office@snadnejsizivot.cz), který odpovídá za její vyřízení v přiměřené lhůtě, která nesmí přesáhnout dobu osmi týdnů po obdržení stížnosti.

9.4. Všechny spory, které mohou vzniknout ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných podmínek mezi BF&Co. CONSULT s.r.o. a Zákazníkem, který nevykonává povolání nebo neprovozuje obchodní činnost na území České republiky, ale má zde trvalé bydliště, se řídí právem České republiky a musí být předložen příslušnému soudu.

9.5. Všechny spory, které mohou vzniknout ze Smlouvy a/nebo těchto Všeobecných podmínek mezi BF&Co. CONSULT s.r.o. a Zákazníkem, který vykonává povolání nebo neprovozuje obchodní činnost a který nežije v České republice, nebo Zákazník, který nevykonává obchodní činnosti ani povolání a ani trvale nežije v České republice, se řídí právem České republiky a musí být předloženy příslušnému soudu v okresního soudu v Praze, nebo dle přání BF&Co. CONSULT s.r.o., před jiným příslušným soudem.

 1. Reklamace

10.1. Zákazník je povinen neprodleně po dodání vstupenek zkontrolovat jejich správnost a úplnost. Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je zákazník povinen oznámit nejpozději do 3 pracovních dnů elektronickou poštou zaslanou na info@vstupenkaonline.cz.

10.2. Bude-li zákazníkovi vráceno vstupné, nebudou zákazníkovi vráceny částky uhrazené za platbu kartou a za doručování vstupenek.

10.3. BF&Co. CONSULT s.r.o. jako distributor vstupenek nepřebírá odpovědnost za akci pořádanou pořadatelem. Reklamace týkající se samotné akce (změna termínu, úprava programu, zrušení akce) je zákazník povinen uplatnit přímo vůči pořadateli akce.

10.4. Zaplacené vstupné se nevrací, není-li uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty nebo poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

10.5. Provozovatel www.vstupenkaonline.cz, společnost BF&Co. CONSULT s.r.o. řeší reklamace plátců kartou v zastoupeni za své klienty (pořadatele akcí) a pokud je potřeba dále s GoPay reklamačním oddělením.

 

V Praze dne 4.4.2018

BF&Co. CONSULT s.r.o.
U Stadionu 1844/9, 792 01 Bruntál
IČ: 27771946, DIČ: CZ27771946

Číslo účtu pro prodej vstupenek: 2602052026 / 2010
IBAN: CZ07 2010 0000 0026 0205 2026
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
vedená u FIO Banky, a.s.

Email: info@vstupenkaonline.cz

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte nás e-mailové adrese: info@vstupenkaonline.cz, popřípadě jednoduše níže přes kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Děkujeme za Vaši důvěru!