PŘEDPRODEJ

Níže najdete dohodu o předprodeji vstupenek na koncerty, akce a jiné události. 

DOHODA o předprodeji vstupenek

uzavřená mezi

1) BF&Co. Consult s.r.o., se sídlem U Stadionu 1844/9, Bruntál, CZ-792 01 IČO: 27771946, DIČ: CZ27771946 nejsme plátci DPH

Číslo účtu pro pořadatele: 2800829318 / 2010
IBAN: CZ37 2010 0000 0028 0082 9318
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
vedená u FIO Banky, a.s.

E-mail pro komunikaci: info@vstupenkaonline.cz 

(dále jen „prodejce“)

a

2) Zájemcem o předprodej vstupenek vyplněním prodejního formuláře https://vstupenkaonline.cz/objednavka-predprodej/ 

(dále jen „pořadatel“)

I. Předprodej vstupenek
Předmětem této dohody je předprodej vstupenek na koncerty, akce a jiné události specifikované pořadatelem. (dále jen "vstupenky")

II. Začátek předprodeje vstupenek
Prodejce se zavazuje k prodeji vstupenek třetím osobám ode dne vytvoření prodejní stránky určené k prodeji vstupenek pořadatele.

III. Vyúčtování finančních prostředků z prodeje
Po uskutečnění kulturního představení vystaví prodejce pořadateli vyúčtování, na jehož základě prodejce vystaví fakturu za provizi. Prodejce si nárokuje provizi z celkových tržeb za skutečně prodané vstupenky ve výši, která je specifikovaná v prodejním formuláři https://vstupenkaonline.cz/objednavka-predprodej/ . Tržba za prodané vstupenky zůstává majetkem pořadatele až do doby konání kulturní akce.

IV. Převod finančních prostředků pořadateli
Prodejce se zavazuje, že tržbu za předprodej vstupenek sníženou o provizi převede na účet pořadatele ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení akce.

V. Neuskutečnění akce a vrácení finančních prostředků zpět kupujícím
V případě neuskutečnění akce bude prodejce vracet třetím osobám vstupné z tržby za předprodej vstupenek. Za tuto finanční transakci pak bude pořadateli vystavena faktura s provizí určenou v prodedejním formuláři, kterou je pořadatel povinen zaplatit na účet prodejce nejpozději do 5 pracovních dnů. V případě, že nedojde k vrácení částky částečného vyúčtování na účet prodejce ve lhůtě do 5 pracovních dnů, je pořadatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z částky, která nebyla takto vrácena na účet prodejce.

VI. Výplata částečných finančních prostředků před začátkem akce
V případě, že pořadatel bude požadovat částečné vyúčtování ještě před uskutečněným akce (a to do výše max. 30 % z obratu prodeje), zavazuje se, že v případě zrušeného představení, vrátí tuto částku z částečného vyúčtování na účet prodejce nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu neustkutečněné akce. V případě, že nedojde k vrácení částky částečného vyúčtování na účet prodejce ve stanovené lhůtě, je zadavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50 % z částky, která nebyla takto vrácena.

VIII. Dohoda mezi prodejcem a pořadatelem
Tato dohoda je vyhotovena na základě svobodné vůle obou smluvních stran a s jejím obsahem pořadatel souhlasí, což stvrzuje objednávkou v prodejním formuláři https://vstupenkaonline.cz/objednavka-predprodej/.

 

V Praze dne 4.4.2018

BF&Co. CONSULT s.r.o.
U Stadionu 1844/9, 792 01 Bruntál
IČ: 27771946, DIČ: CZ27771946
nejsme plátci DPH

Číslo účtu pro pořadatele: 2800829318 / 2010
IBAN: CZ37 2010 0000 0028 0082 9318
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
vedená u FIO Banky, a.s.

Email: info@vstupenkaonline.cz

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte nás e-mailové adrese: info@vstupenkaonline.cz, popřípadě jednoduše níže přes kontaktní formulář

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Děkujeme za Vaši důvěru!